نواهی ، جلسه 57

lessonsSpliter

خلاصه مطالب گذشته
نظريه امام(ره) در ما نحن فيه
نظريه خطابات قانونيه و برخي ثمرات آن
نقد و بررسي استاد محترم نسبت به تطبيق نظريه خطابات قانونيه در ما نحن فيه
سه احتمال در وجود ملاک بعد از بين رفتن حکم

فقه غربالگری ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
1. بررسی وجوب غیری دفع ضرر محتمل
2. بررسی وجوب نفسی دفع ضرر محتمل
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
دیدگاه صاحب منتقی الاصول