pic
pic

صلاة المسافر - جلسه 184

بررسی تردید در مهاجرت از وطن اصلی
تردید در وطن مستجد
اقوال در مسئله
کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن
بیان تحقیق در مسئله
کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن

صلاة المسافر - جلسه 183

خلاصه مباحث گذشته
بررسی تبعیت زوجة از زوج
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کیفیت اعراض از وطن
لزوم یا عدم لزوم اباحه مکان اختیار شده در وطن
تردید در مهاجرت از وطن

صلاة المسافر - جلسه 182

بررسی مسئله «تبعیت» در وطن اصلی و اتخاذی
بررسی معیار در تبعیت
بررسی مسئله تبعیت از حیث ادله
کلام مرحوم خوئی(ره)

صلاة المسافر - جلسه 181

کلام مرحوم بروجردی (ره) در مورد وطن شرعیمسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (داشتن چند وطن)
تبیین نظریه مختار در مسئله دوم
مسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (تبعیت در وطن)
تنقیح محل بحث در مسئله مذکور