صلاة مسافر ، جلسه 191

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
عدم خروج از حد مسافت در تحقق اقامت
خبر مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُصَيْنِي
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت
جمع‌بندی خبر مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُصَيْنِي
خروج از محل اقامت تا مادون مسافت
کلام مرحوم خوئی(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 190

lessonsSpliter

تتمه مسئله ششم
کلام مرحوم خوئی (ره) و مرحوم حکیم(ره)
بررسی کلام مرحوم سید(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 189

lessonsSpliter

مسئله ششم: لزوم وحدت محل اقامت
ادله مسئله
کلام مرحوم خوئی(ره) و بررسی آن
مسئله هفتم: قصد عدم خروج از محل اقامت
فتاوای موجود در مسئله

صلاة المسافر ، جلسه 188

lessonsSpliter

کلام مرحوم نراقی(ره) در مبدأ روز و بررسی آن
ادامه بررسی اقامت ده روز به صورت ملفق
کلام مرحوم صاحب مدارک(ره) و بررسی آن
کلام مرحوم اردبیلی(ره) و بررسی آن
کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن

صلاة المسافر ، جلسه 187

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم صاحب جواهر(ره)
کلام مرحوم سید(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)
اقامت ده روز به صورت ملفق

صلاة المسافر ، جلسه 186

lessonsSpliter

مراد از تعبیر «یوم» در «عشرة ایام»
بررسی مبدأ «یوم»
کلام مرحوم صاحب جواهر(ره)
کلام مرحوم خوئی(ره) در بررسی کلام مرحوم صاحب جواهر(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 185

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
قاطع دوم: اقامت ده روز
قطع موضوعی یا حکمی سفر، به واسطه اقامت ده روز
عدم لزوم علم به اقامت ده روز
بررسی روایات مسئله
کلام مرحوم عراقی(ره)
عدم کفایت ظن به اقامت ده روز
لزوم توالی در ده روز اقامت

صلاة المسافر ، جلسه 184

lessonsSpliter

بررسی تردید در مهاجرت از وطن اصلی
تردید در وطن مستجد
اقوال در مسئله
کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن
بیان تحقیق در مسئله
کلام مرحوم خوئی (ره) و بررسی‌ آن

صلاة المسافر ، جلسه 183

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی تبعیت زوجة از زوج
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کیفیت اعراض از وطن
لزوم یا عدم لزوم اباحه مکان اختیار شده در وطن
تردید در مهاجرت از وطن