صلاة المسافر ، جلسه 182

lessonsSpliter

بررسی مسئله «تبعیت» در وطن اصلی و اتخاذی
بررسی معیار در تبعیت
بررسی مسئله تبعیت از حیث ادله
کلام مرحوم خوئی(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 181

lessonsSpliter

کلام مرحوم بروجردی (ره) در مورد وطن شرعیمسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (داشتن چند وطن)
تبیین نظریه مختار در مسئله دوم
مسئله دوم طبق تحریر الوسیلة (تبعیت در وطن)
تنقیح محل بحث در مسئله مذکور

صلاة المسافر ، جلسه 180

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
نکاتی در مورد صحیحه ابن بزیع
جمع‌بندی صحیحه ابن بزیع

صلاة المسافر ، جلسه 179

lessonsSpliter

کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (ره) در بررسی کلام مرحوم شیخ(ره)کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 178

lessonsSpliter

تکمیل بررسی قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع
قول دوم در تفسیر صحیحه ابن بزیع
کیفیت استدلال برای اثبات تفسیر اول در وطن شرعی
بررسی تفسیر اول از وطن شرعی

صلاة المسافر ، جلسه 177

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
اشکال مرحوم بروجردی (ره) به قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع
بررسی قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع

صلاة المسافر ، جلسه 176

lessonsSpliter

بررسی صحیحه اسماعیل بن بزیع
کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)
کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)
قول اول در تفسیر صحیحه ابن بزیع
اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 175

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
تکمیل دیدگاه مختار در مسئله ملک
بررسی اعتبار و عدم اعتبار «منزل» در قطع سفر
بررسی ماهیت «منزل»
بررسی روایات دال بر شرطیت «منزل»
جمع‌بندی روایات
کلام مرحوم صاحب حدائق(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب حدائق(ره)
مطلبی در رابطه با بحث «استهلال»

صلاة المسافر ، جلسه 174

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
کنار گذاشتن روایات طائفه اول به سبب تقیه
جمع میان روایات با تخییر
کنار گذاشتن روایات طائفه اول به سبب مخالفت با سایر روایات
بررسی اعتبار و عدم اعتبار ملک در قطع سفر
کلام مرحوم بروجردی (ره)و بررسی آن
دیدگاه مختار در مسئله ملک

(صفحه 3 از 4)