صلاة المسافر ، جلسه 173

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
جمع‌بندی روایات «وطن شرعی»
نسبت میان طائفه اول و دوم
کلام مرحوم بروجردی(ره)
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
ادامه بیان کلام مرحوم بروجردی(ره)
اشکاال و جواب در کلام مرحوم بروجردی(ره)
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 172

lessonsSpliter

بررسی روایات «وطن شرعی»
طائفه اول: قاطع بودن مجرد مرور به ملک
طائفه دوم: قاطع بودن اقامت کمتر از ده روز در ملک
طائفه سوم: قاطع بودن قصد ده روز در ملک
طائفه چهارم: قاطع بودن مرور به ملک به همراه استطیان
طائفه پنجم: قاطع بودن مرور به ملک به شرط استطیان و اقامت شش ماهه
طائفه ششم: قاطع بودن مرور به منزل اقوام و خویشان

صلاة المسافر ، جلسه 171

lessonsSpliter

بررسی اقوال در «وطن شرعی»
کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)
بررسی دیدگاه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)
کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامة(ره)
کلام مرحوم نراقی(ره)

صلاة المسافر ، جلسه 170

lessonsSpliter

بررسی مسئله «إعراض» در وطن اصلی و مستجد
بررسی ماهیت «وطن شرعی»
کلام مرحوم سید (ره) و مرحوم امام خمینی (ره)

صلاة المسافر ، جلسه 169

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
تکمیل بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
ادامه بررسی ماهیت «وطن اصلی»
بررسی ماهیت «وطن اتخاذی» یا «مُستَجَد»
تعاریف موجود برای «وطن اتخاذی»
لزوم یا عدم لزوم وجود قید «دوام» و «نیت» در «وطن اتخاذی»
جمع‌بندی قیود مطرح در وطن مستجد

صلاة‌ المسافر ، جلسه 168

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم بروجردی(ره)
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
بررسی ماهیت «وطن»
بررسی ماهیت «وطن اصلی»
کلام مرحوم بروجردی(ره)
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
جمع‌بندی معنای مذکور در رابطه با وطن اصلی
برخی احکام وطن اصلی

صلاة‌ المسافر ، جلسه 167

lessonsSpliter

جایگاه ماه مبارک رمضان و اهمیت آن
طلیعه بحث جدید: قواطع سفر
قاطع اول: وطن
کلام مرحوم کاشف الغطاء (ره) در حاشیه عروة و بررسی آن

(صفحه 4 از 4)