صلاة مسافر ، جلسه 200

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
موضوعیت داشتن عنوان «فریضة تامة»
حکم نماز چهار رکعتی بعد از عدول
ادامه بررسی مسئله نهم (خواندن نماز چهار رکعتی به جهت شرافت مکان)

صلاة مسافر ، جلسه 199

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم خوئی (ره) در قاعده اولیه
بررسی ادله مسئله
روایت معارض با روایت ابی ولّاد
بررسی قسمت دوم مسئله و فروع آن
تفاوت فتوی به احتیاط و احتیاط در فتوی

صلاة مسافر ، جلسه 198

lessonsSpliter

کلام مرحوم بروجردی (ره) در بررسی کلام مرحوم سید(ره)
مسئله نهم: عدول از قصد
بررسی قسمت اول مسئله
کلام مرحوم خوئی(ره)
کلام مرحوم حکیم(ره)

صلاة مسافر ، جلسه 197

lessonsSpliter

بیان تفصیلی مسئله هشتم: بررسی کفایت قصد اجمالی در تحقق اقامه
عدم علم به میزان باقی مانده از ماه
دلیل کفایت و عدم کفایت قصد اجمالی
کلام مرحوم خوئی(ره)
بررسی کلام مرحوم خوئی(ره)

صلاة مسافر ، جلسه 196

lessonsSpliter

ادامه تکمیل مسئله هفتم
مسئله هشتم: بررسی کفایت قصد اجمالی در تحقق اقامه

صلاة مسافر ، جلسه 195

lessonsSpliter

کلام مرحوم بروجردی (ره) در نقد کلام مرحوم اصفهانی(ره)
بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
جمع‌بندی و بیان نظریه مختار در مسئله

صلاة مسافر ، جلسه 194

lessonsSpliter

تکمیل مسئله هفتم
کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)
بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

صلاة مسافر ، جلسه 193

lessonsSpliter

بررسی کلام مرحوم بروجردی(ره)
جمع‌بندی مسئله هفتم

صلاة مسافر ، جلسه 192

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)
کلام مرحوم بروجردی(ره)

(صفحه 1 از 4)