فقه غربالگری ، جلسه 11

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی ابعاد وجوب حفظ النفس
روایت اول
دیدگاه مرحوم نراقی
روایت دوم
روایت دوم
روایت سوم
روایت چهارم
ادامه دیدگاه صاحب جواهر
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 10

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جواز بذل طعام به مضطرّ در صورت اضطرار صاحب طعام
دیدگاه مرحوم نراقی
بررسی موثقه سماعه
دیدگاه برگزیده درباره روایت
عدم جواز ایثار بر غیر مؤمن
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

فقه غربالگری ، جلسه 9

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی دایره وجوب حفظ النفس
بذل مال جهت حفظ الغیر
فرع: بررسی جواز خوردن غذای صاحب الطعام مضطرّ در حالت اضطرار
دیدگاه صاحب جواهر‌
دیدگاه شهید ثانی‌
اشکال صاحب جواهر بر دیدگاه شهید ثانی و ارزیابی آن
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

فقه غربالگری ، جلسه 8

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ردّ قاعده‌ای به نام «کرامت» و تأثیر آن در وجوب حفظ النفس
دیدگاه محقق حلی و صاحب جواهر درباره وجوب حفظ النفس
بررسی وجوب بذل مال جهت حفظ نفس غیر
دیدگاه شیخ طوسی و ابن ادریس
ردّ دیدگاه شیخ طوسی
صاحب جواهر در ادامه شاهدی ذکر کرده و می‌گوید:
شاهد اول
شاهد دوم

فقه غربالگری ، جلسه 7

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دلیل پنجم: روایات جواز قسم دروغ در موارد حفظ مال مسلمان
روایت اول
روایت دوم
دلیل ششم: روایات جواز شقّ بطن زن برای زنده بیرون آوردن فرزند
روایت اول
روایت دوم
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 6

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی آیه 28 سوره آل‌عمران
بررسی استدلال به روایات تقیه بر وجوب حفظ النفس
اشکال اول
اشکال دوم
جمع‌بندی بحث
دلیل چهارم: روایات تبدیل وضو یا غسل به تیمم در صورت خوف از عطش
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
اشکال اول بر روایات
پاسخ
اشکال دوم
پاسخ

فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تمسک به ادله تقیه جهت اثبات وجوب حفظ نفس
نکته اول: بررسی وجوب تقیه
روایات تقیه در وسائل الشیعه
تبیین محل بحث
بررسی شمول ادله تقیه بر وجوب حفظ النفس نسبت به بیماری لاعلاج

فقه غربالگری ، جلسه 4

lessonsSpliter

پیامدهای منفی اهدای اسپرم
استدلال به آیات ابتدایی سوره مؤمنون
پیامدهای منفی قول به جواز تلقیح
بررسی آیه چهارم سوره احزاب
جمع‌بندی بحث

فقه غربالگری ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایت سوم
ردّ قاعده‌ای به نام «کرامت»

(صفحه 2 از 3)