فقه غربالگری ، جلسه 2

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
برخی از روایات باب 56 از ابواب اطعمه محرّمه
روایت دوم
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت
روایت سوم

فقه غربالگری ، جلسه 1

lessonsSpliter

ادامه بحث غربال‌گری
بررسی وجوب حفظ نفس
روایات مربوط به حفظ النفس
روایت اول
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت

(صفحه 3 از 3)