فقه غربالگری ، جلسه 20

lessonsSpliter

فقه غربالگری ، جلسه 19

lessonsSpliter

فقه غربالگری ، جلسه 18

lessonsSpliter

فقه غربالگری ، جلسه 17

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی رابطه میان قبح عقاب بلابیان و وجوب دفع ضرر محتمل
بررسی حکومت و ورود در ادله عقلیه
جمع‌بندی بحث
دیدگاه محقق اصفهانی درباره قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
دلیل اول
دلیل دوم
پرسش
پاسخ

فقه غربالگری ، جلسه 16

lessonsSpliter

مروری بر مباحث گذشته
احتمال چهارم: وجوب ارشادی دفع ضرر محتمل
بررسی احتمال چهارم
برداشت اول
برداشت دوم
دیدگاه محقق اصفهانی
دیدگاه محقق خویی

فقه غربالگری ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی احتمالات در مورد وجوب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
بررسی احتمال دوم: وجوب نفسی
بررسی احتمال سوم: وجوب طریقی

فقه غربالگری ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
1. بررسی وجوب غیری دفع ضرر محتمل
2. بررسی وجوب نفسی دفع ضرر محتمل
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
دیدگاه صاحب منتقی الاصول

فقه غربالگری ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب چهارم: بررسی وجوب دفع ضرر احتمالی در اثر غربال‌گری
بررسی حکم عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی
دیدگاه شیخ انصاری
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
اشکال اول
اشکال دوم
احتمالات در نوع وجوب قاعده دفع ضرر محتمل

فقه غربالگری ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول
مطلب دوم
مطلب سوم
جمع‌بندی بحث
فرع
چهارم
بررسی دلیل ضمان در فرع چهارم
بررسی دلیل ضمان
فرع پنجم
دیدگاه شهید ثانی و اشکال صاحب جواهر
ارزیابی اشکال صاحب جواهر
جمع‌بندی بحث

(صفحه 1 از 3)