استصحاب ، جلسه 1

lessonsSpliter

بحث استصحاب به نظر می‌رسد از مهم‌ترین مباحث اصول است و فقیه بسیار با آن ارتباط دارد و فقهایی که در مباحث اصول قدرت‌شان در مباحث استصحاب بیشتر است در خیلی از فروعات قویتر به میدان می‌آیند خصوصاً در تعارض بین استصحاب و سایر قواعد که یکی از بحث‌های خیلی مهم در فروع علم اجمالی همین تعارض بین استصحاب و سایر قواعد است.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب) ، جلسه 1

lessonsSpliter

طلیعه بحث
شرط اول: بقاء الموضوع
صور مطرح در بحث
سرفصل های مطرح در بحث
بحث اول: مراد از بقاء الموضوع
اشکال به مبنای اول در بقاء الموضوع (عبارت مرحوم شیخ)
عبارت مرحوم آخوند در کفایه
خلاصه بحث

مقدمه اصول ، جلسه 9

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی
بازگشت به بیان کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی و بررسی آن
کلام مرحوم امام خمینی
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
تعریف سوم (مرحوم عراقی)
بررسی تعریف سوم
تعریف چهارم (مرحوم نائینی)

مقدمه اصول ، جلسه 38

lessonsSpliter

ادامه بیان سایر اشکالات وارد بر مسلک تعهد

مشتق ، جلسه 83

lessonsSpliter

بررسی بحث از حیث مسئله فقهی
دیدگاه مرحوم محقق خوئی
مثال‌های دیگر برای استصحاب شبهه مفهومیه و تطبیق آن بر محل نزاع

صلاة القضاء ، جلسه 27

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جریان استصحاب در مسئله
اشکالات وارد بر جریان استصحاب
اشکال اول
پاسخ اول از اشکال
پاسخ دوم
پاسخ سوم
اشکال دوم
پاسخ اشکال دوم
دیدگاه محقق همدانی در جریان استصحاب
اشکال محقق خویی
ارزیابی اشکال محقق خویی
اشکال بر دیدگاه محقق همدانی
دیدگاه محقق خویی در مسئله
فرض اول