نواهی ، جلسه 69

lessonsSpliter

نظريه محقق خوئي(ره) بر تفصيل بين عبادات و معاملات
تحليلي راجع به نظريه مرحوم نائيني(ره)
بين احكام ظاهريه و احكام واقعيه فرقي وجود ندارد

عام و خاص ، جلسه 17

lessonsSpliter

بیان مرحوم اصفهانی در مورد جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه

بحث برائت ، جلسه 1

lessonsSpliter

سیر تاریخی بحث اصول عملیه
بیان مرحوم فاضل تونی در مورد ادله عقلیه
بیان حکم واقعی و ظاهری


کتاب الحج ، جلسه 9

lessonsSpliter

نوع چهارم استطاعت: استطاعت سَربی
گفتار اول: معنای «تخلیه السَّرب»
گفتار دوم: ادله شرطیت استطاعت سربی
بررسی فروع دیگر در مسئله 42 تحریر الوسیله
دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)
دیدگاه برگزیده

مقدمه اصول ، جلسه 9

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی
بازگشت به بیان کلام مرحوم اصفهانی
کلام مرحوم صاحب منتقی و بررسی آن
کلام مرحوم امام خمینی
بررسی کلام مرحوم امام خمینی
تعریف سوم (مرحوم عراقی)
بررسی تعریف سوم
تعریف چهارم (مرحوم نائینی)

فقه غربالگری ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب چهارم: بررسی وجوب دفع ضرر احتمالی در اثر غربال‌گری
بررسی حکم عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی
دیدگاه شیخ انصاری
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
اشکال اول
اشکال دوم
احتمالات در نوع وجوب قاعده دفع ضرر محتمل