علائم حقیقت و مجاز ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم اصفهانی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

حقیقت شرعیه ، جلسه 11

lessonsSpliter

مقدمه نهم: حقیقت شرعیه
مسأله اول: وجود حقیقت شرعیه از لحاظ ثبوتی
اشکال ثبوتی در وضع استعمالی

مقدمه اصول ، جلسه 42

lessonsSpliter

حدیث اخلاقی هفته (ادامه خطبه شقشقیه)
تفاوت عمل امیرالمومنین (عليه‌السلام) و خلیفه اول در عدم پذیرش خلافت
نقش مردم در تأسیس حکومت
ادامه بررسی کلام مرحوم شهید صدر (رحمه‌الله)

استعمال لفظ در بیش از یک معنا ، جلسه 45

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
اشکال و جواب
بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مشتق ، جلسه 78

lessonsSpliter

بحث ششم: مراد از عنوان «حال» در مسئله