pic
pic
حلال کردن حقوق مادی و معنوی شوهر
در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۵۸

حلال کردن حقوق زن بر بالين شوهر در حال حيات و حلال کردن حقوق زن پس از فوت شوهر توسط زن چه عمل حقوقي است؟ آيا پس از فوت شوهر، قابل رجوع است و زن مي‌تواند حقوق خود را مطالبه کند؟

سؤال ديگر اينکه؛ آيا هنگامي که شوهر فوت مي‌کند و از زن مي‌خواهند که بر سر قبرش حقوق خود را حلال کند، به اين باور که مرده، دِيني بر گردن نداشته باشد و زن به صورت شفاهي در آن شرايط روحي، چند بار لفظ حقوقم را حلالت کردم را تکرار مي‌کند، عمل حقوقي صورت گرفته است يا خير؟ و اگر زن دوباره آن را مطالبه کند قابل رجوع مي‌باشد يا خير؟


حلال کردن حقوق مادي و معنوي زن براي شوهر، اگر با رضايت قلبي و با قصد جدي باشد، إسقاط حق و دين مي‌باشد.

اگر زن با قصد بخشيدن و با رضايت قلبي در حال حيات شوهر و در حال مرگ يا بعد از مرگ شوهر، تمام حقوق خود را از قبيل مهريه و حقوق ديگر ببخشد و حلال کند، حق او ساقط مي‌شود و بعد از آن نمي‌تواند مراجعه کند.

اما اگر با قصد جدي و با رضايت قلبي نبخشيده باشد، بلکه از روي احساسات چيزي گفته باشد، مي‌تواند بعداً از بخشش خود، رجوع کند.

۴۰۳ بازدید