pic
pic
ازدواج با دختری که پرده بکارت نداشتنش را مخفی کرده
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۵:۱۷

اگر دختري ازدواج دائم کند و نداشتن پرده بکارت خود را و بيماري دستگاه تناسلي خود را مخفي کند و پس از عقد آنها فاش شود:
1. آيا عقد صحيح است؟
2. آيا دريافت مهريه براي خانم حلال است؟


1. اگر دختر از بین رفتن بکارت یا بیماری دستگاه تناسلی را در وقت عقد پنهان کند، عقد آنها صحیح است و چنانچه مبنای پسر در مورد عقد، باکره بودن دختر باشد و یا شرط کرده باشد، و بعداز عقد معلوم شود که دختر قبل از عقد باکره نبوده، می‌‌تواند عقد نکاح را فسخ کند.
نسبت به بیماری دستگاه تناسلی، اگر بیماری دستگاه تناسلی از بیماریهایی باشد که موجب فسخ عقد می‌‌باشد مانند آن كه إفضا شده يعنى راه بول و حيض او يكى شده باشد، یا آن كه گوشت، يا استخوانى يا غده‌‌اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود، مرد حق فسخ دارد و اگر مانع نزدیکی و دخول نمی‌‌شود و بیماری دیگر باشد، حق فسخ ندارد.

2. در صورتی که برای مرد، حق فسخ باشد، چنانچه قبل از نزدیکی فسخ کند، زن مهریه ندارد و اگر بعد از نزدیکی با زن، مرد فسخ عقد کند، باید تمام مهریه را به زن بدهد.

۲,۸۹۶ بازدید