جماع کردن با همسر در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۳:۲۷

آيا جماع کردن با همسر در ماه رمضان روزه را باطل مي کند؟ واگر در هنگام جماع از خروج مني جلو گيري شود حکم چيست؟

بلي، جماع کردن به مقدار ختنه‌ گاه و بيشتر از آن روزه را باطل مي کند ولو مني خارج نشود .

۳۱۸ بازدید