pic
pic
سقط جنين طبيعي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ & ساعت ۱۷:۵۴

مادري داروي گياهي يا شيميايي را به منظور سقط خورده است، لطفا پاسخ سؤالات ذيل را مرقوم بفرماييد.


1- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است(با اطلاع و اذن یا امر شوهر)، دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
الف) قبل از ولوج روح
ب) بعد از ولوج روح
ج) قبل از کامل شدن

 پاسخ: مقدار دیه  قبلا معین شد و مباشر سقط که دارو را با علم و عمد خورده است، ضامن پرداخت دیه به سائر ورثه که در فرض سؤال شوهر است بدهد و یا شوهر او را إبراء کند.
البته در فرض سؤال، اطلاع و عدم اطلاع و حتی امر و نهی شوهر در مقدار دیه و ارث بردن از دیه تأثیری ندارد.

 2- در تمام موارد بالا  حکم چیست اگر مادر به در خواست زوج سقط کرده است؟
  پاسخ: همان حکم است و درخواست و امر شوهر در مقدار دیه و ارث آن تاثیری ندارد.

3-  اگر پزشک به درخواست والدین این کار را انجام دهد. اصولا در موارد بالا دیه دارد و اگر دارد احکام آن در فروض بالا چیست؟
 پاسخ: در تمام موارد بالا دیه مقدر شده را دارد که در فرض سوال پزشک مباشر باید دیه را به پدر و مادر  که خودشان برای سقط اقدام کرده اند بدهد و یا آنها پزشک را ابراء کنند.
اینکه پدر و یا مادر خود اقدام میکنند مسقط حق دیه نیست مگر اینکه قبل از اقدام پزشک از آنها بخواهد حق خود نسبت به دیه را ابراء کنند و آنها هم ابراء کنند.

4- مادر دارویی به قصد مداوای خود مصرف کرده است و دارو منجر به سقط جنین شده است ! خکم دیه در فرضهایی بالا  چیست؟
 پاسخ: اگر مادر می دانسته است که دارو این اثر را دارد و لو برای حفظ جان خودش مجبور بوده است بخورد ولی باید دیه جنین را به ورثه دیگر جنین که پدر است بدهد و یا او را راضی کند.
اما اگر مادر نمی دانسته است دیه بر عهده کسی است که دارو را تجویز کرده است.

5 - مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (بدون  اطلاع و یا امر شوهر) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
  پاسخ: دیه آن همان مقدار پیش گفته است که باید به پدر جنین پرداخت شود و یا او ابراء کند.

6- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (با اطلاع و اذن شوهر اما بدون اجبار او) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
  پاسخ: دیه آن همان مقدار پیش گفته است که باید به پدر جنین پرداخت شود و  امر و اطلاع او تاثیری در قضیه ندارد  و یا او ابراء کند.

7- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (با اطلاع وامر و اجبار شوهر اما دخالت فیزیکی و عمل خارجی نداشته است) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
  پاسخ: دیه آن همان مقدار پیش گفته است که باید به پدر جنین پرداخت شود- و  امر و اطلاع و حتی اجبار او تا وقتی عمل خارجی نباشد-  تاثیری در قضیه ندارد  و یا او ابراء کند.

8- مادر داروی گیاهی و یا شیمیایی به منظور سقط خورده است (با اطلاع وامر و اجبار شوهرو دخالت فیزیکی و عمل خارجی داشته است) دیه آن چه مقدار است و چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید بپردازد؟
 پاسخ: اگر اجبار از ناحیه زوج باشد به اینکه دارو را به او خورانده است دیه مقدره را باید شوهر به زن بدهد و یا او را راضی کند. اما اگر زن هم همکاری کرده است و کاملا مجبور نبوده است حکم مسائل قبل را دارد.

9- ترس مادر از حاملگی موجب سقط جنین شده است حکم دیه در فروض بالا چیست؟
 کسی که او را ترسانده است باید دیه مقدره را بدهد.

10- ایا رعایت برنامه های کشوری، فقر، تعدد فرزندان میتواند مجوز سقط جنین باشد؟
 خیر این امور نمی تواند مجوز سقط جنین شود.

11- اگر کسی به این علل اقدام به سقط جنین کرد حکم دیه آن در فروض بالا چیست؟
 پاسخ: به هر علتی اگر سقط جنین صورت گرفت کسی که مباشر سقط است باید دیه مقدره را به ورثه جنین بپردازد و یا آنها را راضی کند.

 سوال کلی
الف) در کلیه موارد بالا تشخیص و رای چه کسی ملاک عمل خواهد بود؟
  پاسخ: ملاک رای و نظر کسی است که مباشر سقط است. البته اگر اختلاف شد و تشخیص با مصالحه امکان نداشت باید به حکم مجتهد جامع الشرائط راضی شوند.

ب) در صورت تعارض بین نظرات چه باید کرد؟
  پاسخ: اگر مصالحه ممکن نشد مرافعه شرعیه لازم است.

ح) در این موارد ایا دیه مباشر و معاون قابل طرح است؟
  پاسخ: در تمام موارد دیه به عهده مباشر است  و دیه را نباید معاون بپردازد.

د) اگر دیه دو قلو یا چند قلو باشد در مقابل هر قل دیه مستقل واجب است؟
  پاسخ: بلی دیه هر قل مستقل محاسبه می شود.
 

۱,۱۸۲ بازدید