pic
pic
سهل انگاري در تأخير برداشتن ناخن مصنوعي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ & ساعت ۱۸:۱۱

برای کسی که به هر دلیل ناخن کاشته است آیا اهمال در برداشت آن جایز است؟ (تا چند روز؟)


 خیر باید فوراً بردارد تا غسل و وضوی صحیح و تمام بگیرد.

۷۷۷ بازدید