pic
pic
عقد استصناع (سفارش ساخت کالا)
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۵۶

نظر شريف خود را پیرامون عقد استصناع(سفارش ساخت کالا) ذکر فرمایید. آیا این عقد داخل در یکی از عقود رایج و متعارف است یا اینکه عقدی است مستقل؟ و آیا در این عقد، ضمان وجود دارد یا خیر؟

ظاهر این است که عقد استصناع، یک عقد مستقل عقلایی است و داخل در عنوان بیع یا اجاره یا جعاله نیست. گر چه امکان ادراج آن تحت عنوان عقد صلح هست. آنچه که به نظر ما در صحت معاملات معتبر است و کفایت در صحت می کند؛ یک عنوان سلبی است. یعنی چنانچه معامله‌‌ای غرری نباشد و از مصادیق اکل مال به باطل نباشد، کافی در صحت است.

به عبارت دیگر؛ عنوان ایجابی از قبیل اینکه مشمول «احلّ الله البیع» یا «اوفوا بالعقود» یا «تجارة عن تراض» لزومی ندارد، بلکه در صحت عقد، همان عنوان سلبی هم کفایت می‌‌کند و این عنوان سلبی در عقد استصناع وجود دارد.

بنابراین؛ عقدي صحیح و مستقل است و در آن ضمان معاوضی هم وجود دارد.

۱,۱۸۱ بازدید