pic
pic
قرارداد ضمانتی
در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ & ساعت ۱۵:۱۲

موضوع پايان نامه دانشجویی، طراحي اوراقي است که به منظور پوشش دهي ريسک در پروژه ها به کار گرفته مي شود. در اين اوراق مالک از پيمانکار مي خواهد که ضامن بياورد.
ضامن در اينجا مسئوليت کامل انجام و اتمام کار را در صورت ناتواني پيمانکار، به عهده ميگيرد. ضامن بايد يا پروژه را تمام کند يا هزينه اتمام آن را توسط شخص ديگر پرداخت کند يا خسارت آن را پرداخت کند.
همچنين ضامن مسئوليت پرداخت بدهي هاي پيمانکار را در صورت ناتواني به عهده مي گيرد. در ازاي چنين ضمانتي و تحمل ريسک، ضامن مانند عقد بيمه، حق ضمانتي دريافت مي کند.

اکنون این سوالات مطرح است:

‌أ. آيا چنين عقدي صحيح است؟

‌ب. آيا ضمانت عمل و فعل شخص ثالث صحيح است؟

‌ج. آيا در ضمانت عمل مي تواند در صورت ناتواني يا توافق طرفين هزينه يا خسارت پرداخت کند؟

د. اين قرارداد در قالب چه عقودي صحيح مي باشد؟

ه. آيا اين قرارداد در قالب عقد ضمان صحيح است؟

و. آيا گرفتن حق ضمانت صحيح است؟

ز. آيا گرفتن حق ضمانت در قالب عقد ضمان صحيح است؟

ح. گرفتن حق ضمانت در قالب چه عقودي گرفتن حق ضمان صحيح است؟


1. این عقد نظیر عقد بیمه است و صحیح است.

2و3. ضامن نسبت به عمل شخص دیگر نمی‌تواند التزامی پیدا کند بلکه خود باید عهده‌دار خسارت شود و اگر پیمانکار عمل نکرد ضامن نمی‌تواند عهده‌دار عمل او شود بلکه می‌تواند بگوید چنانچه این شخص عمل را انجام نداد من خودم مباشرتا یا تسبیبا انجام می‌دهم و در صورت ترک آن، خسارت را بپردازم.

4. لازم نیست تحت عنوان یکی از عقود متعارف باشد و لازم نیست نام خاصی داشته باشد بلکه اگر عقد باشد که امروزه عقلاء آن را معتبر می‌دانند کفایت در صحت می‌کند.

5. خیر عنوان عقد ضمان شرعی اصطلاحی ندارد.

6. آری گرفتن حقی در این عقد صحیح است. موفق باشید.

۱,۰۴۰ بازدید