pic
pic
منظور از علم لدنی
در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۰۸:۳۶

منظور از علم لدني چيست؟


علم لدنی در هیچ کتاب و رساله‌‌ای وجود ندارد علم لدنی در نزد خداوند تبارک و تعالی می‌‌باشد که به انبیاء و امامان معصوم برای اثبات نبوت و امامت خود داده است و هیچ انسان معمولی نیست که دارای چنین علمی باشد.

علم لدنی‌، علمی است که خداوند بدون واسطه به بنده‌ای الهام می‌کند. علم لدنی‌، علم غیر اکتسابی است؛ یعنی در به دست آوردن آن نیازی به تحصیل و رفتن به مدرسه و استاد نیست‌.

این علم‌، مستقیما از جانب سرچشمه همه علوم‌؛ یعنی خداوند، به برخی از بندگان الهام می‌شود؛ چنان که در قرآن درباره حضرت خضر آمده است‌: «فَوَجَدا عَبدًا مِن عِبادِنا ءاتَینـَه‌ُ رَحمَة‌ً مِن عِندِنا وعَلَّمنـَه‌ُ مِن لَدُنّا عِلمـاً»؛(کهف‌، 65) تا بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم‌.

پیامبران الهی و ائمه‌( از پیشتازان این علم بوده و پس از آنان برخی از اولیای الهی با ریاضت‌های شرعی و تهذیب و تزکیه نفس خود به این مقام رسیده‌اند

گر چه علم لدنی در هیچ کتاب و مدرسه ای تدریس نمی شود ولی راه رسیدن ان بر هیچ انسانی بسته نمی باشد وکسی که ازتمام گناهان دوری کند وواجبات الهی را انجام دهد و درتمام امور مطیع وفرمان بردار مطلق خداوند باشد به مقدارظرفیت اش از علم لدنی بهره مند می‌‌گردد.

چنانچه خداوند به آصف بن برخیا وبرخی اولیاء الله غیر از انبیاء وامامان این علم را به مقدار ظرفیت وجودی وقابلیت پذیرش قلبی شان عنایت فرمود.

۱,۵۱۶ بازدید