جهر و اخفات در قضاي نماز
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۳۲

آيا قضاي نماز صبح را بايد به جهر خواند يا به إخفات؟

قضاي نماز جهري را بايد به جهر و قضاي نماز اخفاتي را بايد آهسته خواند.

۱۲۸ بازدید