نماز در فضاي غصبي
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۲:۱۶

نماز خواندن در فضاي غصبي مثل بالكني كه در فضاي غصبي قرار دارد و يا فرشي كه روي زمين غصبي قرار دارد چگونه است؟

جائز نيست.

۹۵ بازدید