pic
pic
زدودن موهاي زائد بدن
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۶:۴۰

آيا زدودن موهاي زير بغل و زير شکم واجب است؟

زدودن موهاي زائد بدن، مستحب است و واجب نيست و بلند شدن آن کراهت دارد.

۳۴۷ بازدید