pic
pic
تقلید همزمان از چند مرجع تقلید
در تاریخ ۰۱ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۴:۲۷

آيا امکان دارد شخصي از چند مرجع تقليد بطور همزمان تقليد کند؟


تقلید همزمان از چند مرجع، یعنی تبعیض در تقلید ابتدائا، در صورتی که چند مرجع را مساوی دراعلمیت بداند و گمان به اعلم بودن یکی از مراجع نباشد، اشکال ندارد و می‌‌تواند مسائل مربوط به یک باب را از یک مجتهد اعلم و مسائل باب های دیگر را از مجتهداعلم دیگر تقلید کند، لیکن اگر دربین مراجع یکی را اعلم بداند یا گمان به اعلم بودن مرجع خاصی داشته باشد نمی‌‌تواند از چند مرجع تقلید کند بلکه باید از مجتهدی که اعلم است تقلید کند.

۱,۲۲۵ بازدید