pic
pic
پس انداز در بانک و استفاده از سود آن
در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ & ساعت ۱۲:۳۵

اينجانب وامي که متعلق به دوستم مي‌‌باشد را از موسسه ... گرفتم با سود 25 درصد، که مي‌‌بايست از ماه ديگر اقساط آن را پرداخت کنم. من در حال حاضر برنامه خاصي براي اين وام ندارم، ولي براي سه ماه ديگر به آن نياز دارم. موسسه هم قبول نمي‌‌کند که وام را براي سه ماه ديگر نگه دارد.
آيا مي‌‌توانم مبلغ وام را در بانک، پس انداز کنم و سود آن را جهت بخشي از اقساط وامم پرداخت کنم؟

بعد از گرفتن وام، گیرنده، مالک آن می‌‌شود و می‌‌توانید تحت یکی از عقود شرعی با بانک یا غیر آن عقد مضاربه یا مشارکت برقرار کنید و از سود آن اقساط را پرداخت نمایید. البته باید توجه کنید که اگر بانک شرط نموده که در کار خاصی از وام استفاده شود، باید در همان مورد استفاده کنید و در غیر این صورت بانک خیار تخلف شرط دارد.

۷۰۴ بازدید