pic
pic
جواز درمان ناباروری با روش اسپرم اهدایی
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۴۱

الف) رابطه دهنده‌‌ی اسپرم با فرزند از نظر محرمیت چگونه است؟

ب) از نظر ارث چگونه است؟

ج) آیا لازم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد یا خیر؟

د) اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بین فرزندان این مرد و این فرزند در آینده ازدواجی صورت بگیرد چه صورتی دارد؟

ه) اگر فرزند صاحب اسپرم را نشناسد، آیا حقی از او ضایع نمی‌شود (مثل ارث و ...)؟

و) آیا مرد صاحب اسپرم می‌تواند حضانت بچه را به عهده بگیرد؟


الف) پدر محسوب می‌شود و تمام احکام پدر و فرزندی جاری می‌‌شود.

ب) از یکدیگر ارث می برند.

ج) بهتر است شناخته شوند.

د) تا وقتی نمی‌دانند تکلیفی ندارند.

ه) ممکن است ولی تکلیفی برای دیگران ایجاد نمی‌شود.

و) بلی.

۷۱۹ بازدید

جواز درمان ناباروری با روش تخمک اهدایی
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۴۱

در درمان با روش تخمک اهدایی، زن، تخمک سالم ندارد، ولی رحم سالم است.
اسپرم زوج با تخمک زن دیگر (که ممکن است این زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد) لقاح داده می‌‌شود.

اکنون سؤالات اينهاست:
رابطه زوجه با فرزند از نظر:
الف) محرمیت و ارث چگونه است؟

ب) لزوم شناسایی فرزند دهنده تخمک و رابطه فرزند با تخمک از نظر محرمیت و ارث چگونه است؟

ج) ازدواج با فرزندان صاحب تخمک چه حکمی دارد؟

د) رابطه همسر با بچه‌‌های دیگر زن دهنده‌ی تخمک چگونه است؟


اصل عمل جائز نیست.

الف) با زنی که او را زائیده و زنی که صاحب تخمک بوده، محرم است و در مورد ارث با بقیه ورثه مصالحه کند.

ب) لازم نیست، ولی خوب است شناخته شده باشند و از لحاظ محرمیت و ارث، زن صاحب تخمک مادر واقعی محسوب شده و تمام احکام جاری است.

ج)خواهر و برادر محسوب می‌شوند و محرم هستند و ازدواج بین آنها جائز نیست.

د) هیچ ارتباطی ندارند.

۷۱۸ بازدید

جواز درمان ناباروری با روش رحم جایگزین
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۴۱

جهت اطلاع عرض می‌‌شود که در مورد باروری از روش رحم جايگزين، این نوع تلقیح دوصورت دارد:
1. لقاح داخلی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه را می‌‌گیرند و هردو را به داخل رحم اجاره‌‌ای تلقیح می‌‌کنند و جنین در رحم اجاره‌‌ای تشکیل می‌‌شود.

الف) آیا این کار جایز است یا خیر؟

ب) در صورت جواز اگر مادر جانشین، بچه را شیر ندهد، آیا احکام رضاع بر او جاری است یا خیر؟

2. لقاح خارجی رحمی: اسپرم زوج و تخمک زوجه در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین تشکیل شده را در داخل رحم مادر جانشین مستقر می کنند.


1. الف) جائز نیست.
ب) مادر جانشین عرفا مادر است و محرم است و لو شیر ندهد.

2. جائز نیست، ولی اگر انجام شود احکام سابق جاری می‌‌شود.


۷۱۲ بازدید

جواز درمان ناباروری با جنين اهدایی و احکام آن
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۴۱

1. آیا درمان ناباروری زوج و زوجه با روش جنین اهدایی جایز است یا خیر؟

2. در صورت جواز، رابطه زوج با فرزند از نظر محرمیت ارث چگونه است؟

3. آیا لازم است فرزند، پدر و مادر واقعی(صاحبان نطفه) را بشناسد؟

4. اگر بشناسد و خواست نزد آنها برود تکلیف ناپدری و نا‌مادری که دوران حمل و حضانت را تحمل کرده اند چگونه است؟

5. اگر فرزند پدر و مادر واقعی را نشناسد، ازدواج احتمالی او با فرزندان آنها چه حکمی دارد؟

6. و اگر نشناسد آیا درمورد ارث حقی از فرزند ضایع نمی‌شود؟


1- خیر جائز نیست.

2- از مرد ارث نمی‌برد ولی با او محرم است و با زنی که او را زائیده محرم است و درمورد ارث با  بقیه ورثه مصالحه کند.

3- لازم نیست بشناسد.

4- حضانت از جانب پدر با مرد صاحب اسپرم است و از جانب مادر باید بین مادری که کودک را زائیده و مادری که تخمک از او بوده است مصالحه شود و فرزند متولد شده بعد از بلوغ و رشد با هرکس خواست می تواند زندگی کند.

5و6- تا وقتی که نمی‌‌داند تکلیفی ندارد و بهتر است برای جلوگیری از این موارد مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک شناخته شده باشند.

۷۱۰ بازدید