pic
pic
عناوین خانوادگی بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۶:۰۶

عناوین خانوادگی بعد از عمل جراحی چگونه خواهد شد؟ (برادر، خواهر، دایی، خاله، عمه، عمو، جد، جده، پدر و مادر) و سهم الارث در این موارد چگونه است؟ (چه وارث باشند و چه مورث)

نسبت به برخی از این عناوین، حکم عنوان جدید را دارد، مثلاً اگر قبلاً مرد بوده و عنوان برادر داشته، بعد از زن شدن عنوان خواهر را دارد و نسبت به ارث ملاک حین فوت مورّث است، یعنی اگر در آن هنگام مرد بوده است، حکم مذکر را از جهت ارث دارد، ولو اینکه بعداً تغییر جنسیت دهد و زن شود.

۱,۸۴۸ بازدید

حکم مرتد بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۶:۰۶

در مرتد فطری و ملی، مرتد در زمان مرد یا زن بودن خویش دچار ارتداد شده است، حکم بعد از تغییر جنسیت صادر می‌شود، بر حسب کدام جنسیت وی حکم می‌شود؟

ظاهراً بر طبق جنس فعلی حکم اجرا می‌شود. آری، از جهت انفساخ نکاح و لزوم اعتداد برای استتابه، زمان ارتداد ملاک است

۱,۹۰۸ بازدید

کلید واژه ها: مرتد فطری تغییر جنسیت
وظیفه پزشک در صورت اجبار بر تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۶:۰۶

اگر پزشکی به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت مجبور شود (مثلاً شخصی بدون داشتن مجوز قانونی با تهدید پزشکی به صدمه زدن به وی یا خود، پزشک را مجبور به تغییر کند) در این صورت با توجه به اینکه حفظ نفس واجب است، وظیفه‌ی پزشک چه می‌باشد؟

چنانچه در مورد غیر شرعی اکراه یا اجبار شود، بر او گناهی نیست

۸۶۴ بازدید

تغییر جنسیت به خنثی
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۶:۰۶

آیا شخص می‌تواند برای داشتن جنسیت و تغییر جنسیت قبلی، خنثی را به عنوان جنسیت مقصد انتخاب کند؟

چون این امر منجر به ترک برخی از واجبات و یا انجام برخی از محرّمات قهراً می‌شود، به جهت رعایت حق مولویت جایز نیست

۸۴۵ بازدید

کلید واژه ها: تغییر جنسیت
قراردادهای مشروط به جنسیت بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۶:۰۶

در قراردادهایی که جنسیت مطرح است (در قبل از انجام عمل، عقود و قراردادهایی بر حسب جنسیت صورت گرفته و بعد از مدتی جنسیت عوض شده است) تکلیف قراردادهای منعقده چیست؟ آیا خود به خود فسخ می‌گردند؟ در صورتی که رضایت متعاقب آن باشد چطور؟

در چنین قراردادهایی که در آن عنوان شرط است، با تغییر جنسیت، طرف دیگر می‌تواند از خیار تخلف شرط استفاده نماید.

۱,۱۱۱ بازدید