pic
pic
احتیاط در وقت شروع و پایان روزه
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۴۳

ايا احتياط كردن در خوردن و آشاميدن در ماه مبارک مضان مقداري قبل از اذان صبح راديو واجب است؟

ادامه مطلب

۷۷۶ بازدید