pic
pic
خوردن و آشامیدن بعد از بطلان روزه
در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۰:۴۰

ايا كسي كه روزه خود را باطل کرده بايد روزه اش رابخورد؟

کسي که روزه خود را باطل كرده، حق خوردن روزه تا اذان مغرب را ندارد. 

۵۲۴ بازدید