pic
pic
ترش کردن معده در حالت روزه
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۴۵

اگر در زمان روزه به اصطلاح ترش کند وآنچه در دهانش آمده است از روي ندانستن مسئله فرو ببرد حکم آن چيست؟

ادامه مطلب

۹۲۹ بازدید