pic
pic
ترش کردن معده در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۴:۳۱

اگر در زمان روزه به اصطلاح ترش کند وآنچه در دهانش آمده است از روي ندانستن مسئله فرو ببرد حکم آن چيست؟

ادامه مطلب

۸۸۱ بازدید