pic
pic
غرغره کردن در حالت روزه
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۱:۳۷

ايا روزه دار ميتواند جهت درمان سرما خوردگي با اب نمك غرغره كند ؟

در صورتي كه چيزي را فرو نبرد اشكالي ندارد. 

۳۷۲ بازدید