pic
pic
پرداخت زکات فطریه از خوراک غالب
در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۰:۵۴

آيا در دادن زكات فطريه بايد به خوراك غالب توجه كرد يا از هر يک از برنج يا گندم يا جو مي‌‌توان حساب کرد؟

مي‌‌توانيد هر کدام را بخواهيد بدهيد.

۸۲۱ بازدید