pic
pic
فرو بردن آب دهان در حالت روزه
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ & ساعت ۱۴:۱۰

اگر آب دهان وارد حلق شود و دو باره به دهان باز گردد آيا خوردنش مبطل روزه است؟

احتياط واجب آن است كه اگر به فضاى دهان برگشت آن را فرو نبرند.

۳۴۲ بازدید