pic
pic
فرو بردن آب دهان در حالت روزه
در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۷ & ساعت ۰۳:۲۲

اگر آب دهان وارد حلق شود و دو باره به دهان باز گردد آيا خوردنش مبطل روزه است؟

احتياط واجب آن است كه اگر به فضاى دهان برگشت آن را فرو نبرند.

۲۸۸ بازدید