pic
pic
فرو بردن بدون اراده خون در حالت روزه
در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ & ساعت ۲۰:۳۴

من خونريزي لثه دارم آيا فرو بردن بدون اراده خون همراه آب دهان روزه را باطل ميکند يا نه؟

اگر بدون اراده باشد مبطل روزه نيست.
... ادامه مطلب

۶۴۸ بازدید