pic
pic
رسیدن قطره چشم و گوش به حلق روزه دار
در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۱:۲۴

قطره چشم و گوش در صورتي که مزه يا بوي آن به حلق برسد آيا روزه را باطل مي کند؟

روزه را باطل نمي كند ولي براي شخص روزه دار کراهت دارد.

۲۶۶ بازدید