pic
pic
تزریق آمپول ویتامین و تقویتی در حالت روزه
در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۰:۳۳

آيا آمپول ويتاميني كه مربوط به تقويت بدن باشد روزه را باطل مي کند ؟

آمپول تقويتي روزه را باطل مي كند.

۶۱۸ بازدید