pic
pic
ورود دستگاه آندوسکوپی در معده در حالت روزه
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ & ساعت ۱۴:۱۳

آيا وارد كردن دستگاه آندوسكوپى در معده براى عكسبردارى روزه را باطل مى كند؟

اگر چيزى كه مبطل روزه است همراه آن داخل معده شود روزه را باطل مى كند.

۳۷۳ بازدید