کتاب الحج ، جلسه 113

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شرطیت اذن زوج در صحت نذر زوجه
روایت
ارزیابی روایت
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
دیدگاه محقق خویی: تفصیل بین نذر و اجاره
بررسی دیدگاه محقق خویی

کتاب الحج ، جلسه 112

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ادله الحاق
دلیل اول: الغای خصوصیت از حجّه الاسلام
بررسی اشکال والد معظَّم
دلیل دوم: اجماع
دلیل عدم الحاق
دلیل سوم الحاق
ارزیابی دلیل عدم الحاق

کتاب الحج ، جلسه 111

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ادله عدم جواز منع زوج نسبت به انجام حجّ واجب زوجه
دلیل اول
دلیل دوم: قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»
بررسی ارشادی بودن یا مولوی بودن قاعده
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
دیدگاه محقق خوانساری
اشکالات والد معظَّم
ارزیابی اشکالات

کتاب الحج ، جلسه 110

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده
روایات مربوط به نذر زوجه
احتمالات موجود در روایت
ارزیابی احتمالات و دیدگاه برگزیده
دلیل اول: سیره قطعیه متشرعه
دلیل دوم: اطلاق «الناس مسلطون»
دلیل سوم: قرینه مناسبت حکم و موضوع

کتاب الحج ، جلسه 109

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب جواهر
دیدگاه اول و دوم
دیدگاه سوم
ارزیابی دیدگاه مشهور توسط صاحب جواهر
دیدگاه پایانی صاحب جواهر
جمع‌بندی دیدگاه صاحب جواهر

کتاب الحج ، جلسه 108

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه اهل سنت
موارد استثنا در صورت شرط دانستن اذن زوج مطلقا
بررسی اذن زوج در صحت روزه مستحبی زوجه
روایات وارده درباره صوم الاذن
طائفه اول روایات: شرطیت اذن زوج
طائفه دوم: عدم شرطیت اذن زوج
راه‌های جمع میان دو طائفه
دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 107

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی روایت چهارم
روایت پنجم
روایت ششم
روایت هفتم
جمع‌بندی روایات

کتاب الحج ، جلسه 106

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی
ادامه روایات
روایت چهارم
بررسی روایت
نکته اول
نکته دوم
جمع‌بندی روایت
نکاتی درباره عظمت علمی امام خمینی

کتاب الحج ، جلسه 105

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
روایات
حدیث دوم
حدیث سوم

(صفحه 1 از 13)