بحث برائت ، جلسه 136

lessonsSpliter

بررسی اشکالات محقق روحانی(ره) بر محقق اصفهانی و مناقشه بر آنها

فقه غربالگری ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
1. بررسی وجوب غیری دفع ضرر محتمل
2. بررسی وجوب نفسی دفع ضرر محتمل
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
دیدگاه صاحب منتقی الاصول