صلاة المسافر ، جلسه 221

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی نحوه اعاده نماز در خارج از وقت
دلیل دیدگاه اعاده به صورت تمام
اشکالات صاحب جواهر(قده)
بررسی روایات
بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
فرع دوم مسئله چهارم
بررسی دو دیدگاه در مسئله

صلاة القضاء ، جلسه 22

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل
دیدگاه محقق نائینی
موانع شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل
مانع اول
پاسخ محقق خویی
ارزیابی پاسخ محقق خویی
پاسخ والد معظَّم
تبیین پاسخ والد معظَّم
دیدگاه برگزیده