فقه غربالگری ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی واژه «نفس» در آیات قرآن
نکته مهم در نقد هرمونوتیک
إرجاع متشابهات قرآن به محکمات
استعمال کلمه «نفس» در قرآن
تمسک به سایر آیات برای اثبات حرمت سقط جنین

فقه غربالگری ، جلسه 1

lessonsSpliter

ادامه بحث غربال‌گری
بررسی وجوب حفظ نفس
روایات مربوط به حفظ النفس
روایت اول
بررسی سند روایت
بررسی دلالت روایت