کتاب الحج ، جلسه 29

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشتهدو پاسخ سید یزدی از اشکال صاحب مدارک
پاسخ اول
پاسخ دوم
تبیین دیدگاه سید یزدی (ره)
اشکال محقق خویی (ره) بر پاسخ دوم
اشکال مرحوم نائینی بر پاسخ دوم
اشکال مرحوم شاهرودی بر پاسخ دوم
اشکال والد معظَّم (ره) بر پاسخ دوم
پاسخ سوم از صاحب مدارک؛ دیدگاه مرحوم شاهرودی

صلاة القضاء ، جلسه 56

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی
دیدگاه محقق خویی درباره استدلال به روایت
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
اشکال اول
اشکال دوم
جمع‌بندی بحث