اوامر ، جلسه 13

lessonsSpliter

تابع بودن قضاء از اداء
بیان امروز
نظریه آخوند خراسانی در تابعیت قضاء از اداء
خصوصيت اوّل:
خصوصيت دوّم:
نکته:
نتيجه گیری
مخالفت مرحوم آخوند با محقق نائینی در مسئلهپ
اشکال بزرگان به کلام مرحوم آخوند
محل نزاع در واجب موقت
تحلیل اشکال بزرگان بر مرحوم آخوند
جمع‌بندی
شک در تعدد و وحدت مطلوب

صلاة القضاء ، جلسه 1

lessonsSpliter

دلیل طرح بحث صلاه قضاء
صلاه قضاء در تحریر الوسیله
قاعده اولیه در قضاء صلاه
محور اول: بررسی ادله لفظیه
دیدگاه محقق خراسانی
بررسی فروض مسئله طبق دیدگاه محقق خراسانی
دیدگاه فقیهان