صلاة القضاء ، جلسه 20

lessonsSpliter

چند نکته درباره قاعده «ما غلب الله»
نکته اول: دیدگاه محقق همدانی‌ نسبت به قاعده
نکته دوم
بررسی شمول قاعده «ما غلب الله» نسبت به سُکران
دیدگاه محقق حلی‌
دیدگاه صاحب جواهر‌
دیدگاه علامه حلی‌
ادامه دیدگاه صاحب جواهر‌
بررسی دیدگاه صاحب جواهر‌
بررسی شمول قاعده «ما غلب الله» نسبت به فاقد الطهورین
جمع‌بندی بحث