صلاة القضاء ، جلسه 22

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل
دیدگاه محقق نائینی
موانع شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل
مانع اول
پاسخ محقق خویی
ارزیابی پاسخ محقق خویی
پاسخ والد معظَّم
تبیین پاسخ والد معظَّم
دیدگاه برگزیده