صلاة القضاء ، جلسه 48

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مفاد روایت «من ادرک»
دیدگاه والد معظَّم
دیدگاه فقیهان در مسئله
ادله دیدگاه اول
ارزیابی ادله صاحب جواهر
ارزیابی روایات
روایت عمار بن موسی
روایت امیرالمؤمنین علیه السلام
مرسله محقق حلی در معتبر
ادله دیدگاه دوم
ارزیابی ادله دیدگاه دوم