صلاة القضاء ، جلسه 49

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی دلیل اول سید مرتضی
ارزیابی دلیل دوم
ارزیابی اشکال صاحب جواهر بر دلیل دوم
ارزیابی دلیل سوم سید مرتضی
اشکال چهارم بر دیدگاه سید مرتضی
دیدگاه سوم و ارزیابی آن
دیدگاه صاحب جواهر
جمع‌بندی بحث