صلاة القضاء ، جلسه 57

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق حلی در معتبر
روایت اول
روایت دوم
دیدگاه مرحوم حکیم
جمع‌بندی
بررسی روایات
دیدگاه برگزیده
جمع‌بندی مسئله دوم تحریر الوسیله و دیدگاه برگزیده
مسئله سوم