صلاة القضاء ، جلسه 64

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه برگزیده در قضای صلاه منذور
دیدگاه محقق خویی
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
مسئله پنجم تحریر الوسیله در باب صلاه قضا
دلیل اول: اجماع
دلیل دوم: روایات
موثقه عمار بن موسی
جمع‌بندی
بررسی روایات
احتمال اول
احتمال دوم
احتمال سوم