صلاة القضاء ، جلسه 71

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تبیین اشکال دوم بر استصحاب
اشکال سوم
اشکال چهارم
اشکال اول محقق خویی بر استصحاب
ارزیابی اشکال
اشکال دوم محقق خویی
جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
دلیل دیدگاه تفصیل